January 2017 - MRI - MR -1.5 T

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 
07:00~20:00 HAPPY
 
2 
07:00~20:00 HAPPY
 
3 
07:00~20:00 HAPPY
 
4 
07:00~20:00 HAPPY
 
5 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~08:30 NOT AV
08:30~10:00 CRU Ba
10:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
6 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~16:30 NOT AV
16:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
7 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
8 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
9 
07:00~08:00 NOT AV
10:00~10:30 de vil
10:30~12:00 CRU Am
16:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
10 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~12:00 TECH.
15:30~19:30 TECH R

 
11 
07:00~08:00 NOT AV
16:00~17:30 NOT AV
17:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
12 
07:00~08:00 NOT AV
13:00~13:30 Mitsis
16:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
13 
07:00~08:00 NOT AV
16:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
14 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
15 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
16 
07:00~08:00 NOT AV
16:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
17 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:30 TECH.
11:30~12:00 Benkel
15:30~19:30 TECH.

 
18 
07:00~08:00 NOT AV
13:00~16:00 Petrid
16:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
19 
07:00~08:00 NOT AV
10:00~11:30 Bar-Or
11:30~13:00 NOT AV
16:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
20 
07:00~08:00 NOT AV
16:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
21 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
22 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
23 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
24 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~10:00 NOT AV
15:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
25 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
26 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
27 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
28 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
29 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
30 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:30 NOT AV
11:30~12:30 CRU Gi
15:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
31 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:30 NOT AV
15:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV