February 2017 - MRI - MR -1.5 T

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~09:30 CRU Pe
16:00~17:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
2 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:00 NOT AV
16:00~17:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
3 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:00 NOT AV
16:00~16:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
4 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
5 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
6 
07:00~08:00 NOT AV
16:00~17:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
7 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:30 NOT AV
15:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
8 
07:00~08:00 NOT AV
11:00~12:30 CRU Pe
18:30~19:30 NOT AV

 
9 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
10 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:00 NOT AV
17:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
11 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
12 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
13 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
14 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:30 NOT AV
15:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
15 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:00 NOT AV
16:00~17:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
16 
07:00~08:00 NOT AV
16:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
17 
07:00~08:00 NOT AV
16:30~18:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
18 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
19 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
20 
07:00~08:00 NOT AV
16:00~17:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
21 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:30 NOT AV
15:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
22 
07:00~08:00 NOT AV
09:00~10:30 CRU Pe
16:00~17:00 NOT AV
17:00~17:30 Georgi
17:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
23 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~11:30 NOT AV
15:30~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
24 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
25 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
26 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
27 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
28 
07:00~08:00 NOT AV
12:00~12:30 Baille
18:30~19:30 NOT AV