March 2017 - MRI - MR -3.0T

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
2 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
3 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
4 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~09:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
5 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
6 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
7 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
8 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
9 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
10 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
11 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
12 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
13 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
14 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
15 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~13:00 NOT AV
13:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
16 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
17 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
18 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
19 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
20 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
21 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
22 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
23 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
24 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
25 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
26 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
27 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
28 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
29 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~10:00 NOT AV
10:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
30 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
31 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~18:30 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV