May 2017 - MEG - MEG

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 
1 
07:00~13:00 Ventil
 
2 

 
3 
14:00~16:00 Baille
 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 
15:00~17:00 Baille
 
10 
14:00~16:00 Zatorr
16:30~18:30 Zatorr

 
11 
10:30~12:30 Pack,
17:00~19:00 ACFAS

 
12 
16:00~18:00 Pack,
 
13 
07:00~12:00 Hydro
 
14 
07:00~10:00 Hydro
 
15 

 
16 

 
17 
14:00~16:00 Baille
19:00~22:00 Dudley

 
18 
13:30~15:30 Viller
15:30~17:00 Dagher

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 
07:00~08:00 VICTOR
15:00~16:00 Viller

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 
14:00~15:00 Viller
15:00~18:00 Dudley

 
27 

 
28 

 
29 
12:30~14:30 Viller
15:00~17:00 Zatorr

 
30 
10:30~12:30 Zatorr
14:00~16:00 Zatorr

 
31 
10:30~12:30 artifa