October 2017 - MEG - MEG

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 

 
2 
10:00~11:30 Zatorr
13:00~14:30 Zatorr
15:30~17:00 Zatorr

 
3 
14:00~16:00 Pack,C
 
4 
10:00~11:30 Zatorr
13:00~14:30 Zatorr
15:30~17:00 Zatorr

 
5 
10:00~11:30 Zatorr
13:00~14:30 Zatorr
15:30~17:00 Zatorr

 
6 
07:00~08:00 MCGILL
 
7 

 
8 

 
9 
07:00~08:00 THANKS
 
10 

 
11 
10:00~11:30 Zatorr
13:00~14:30 Zatorr
15:30~17:00 Zatorr

 
12 
10:00~11:30 Zatorr
13:00~14:30 Zatorr
15:30~17:00 Zatorr

 
13 
10:00~14:00 Villen
15:00~17:30 Grova,

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 
10:00~11:30 Zatorr
13:00~14:30 Zatorr

 
19 
10:00~12:00 Baille
17:00~18:30 Zatorr

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 
17:00~18:30 Zatorr
 
24 
09:30~12:00 Baille
 
25 
11:00~13:30 Baille
17:00~18:30 Zatorr

 
26 
10:00~14:00 Villen
14:00~17:00 Dudley

 
27 
10:00~12:30 Baille
13:00~15:30 Baille

 
28 

 
29 

 
30 
14:00~17:00 Baille
 
31 
09:30~11:30 Baille
13:30~16:30 Baille