December 2017 - MRI - MR -3.0T

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
         
1 
07:00~08:00 NOT AV
09:30~10:30 Thiel,
10:30~13:00 Fariva
13:00~14:30 Leyton
14:30~16:30 Dagher
17:00~18:30 Ostry, ...

 
2 
07:00~08:00 NOT AV
08:00~09:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
3 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
4 
07:00~08:00 NOT AV
08:30~09:00 Baille
09:00~09:30 Grova,
09:30~11:00 Ostry,
11:00~12:30 Rosa-N
12:30~14:00 Rosa-N ...

 
5 
07:00~08:00 NOT AV
09:30~11:00 Ostry,
11:00~12:30 CRU Ge
12:30~14:00 Leyton
14:00~15:30 Klein,
15:30~16:00 Pack, ...

 
6 
07:00~08:00 NOT AV
08:30~09:30 CRU -
10:30~12:30 Bernas
12:30~14:00 Rosa-N
14:30~15:30 CRU -
17:00~18:30 Ostry, ...

 
7 
07:00~08:00 NOT AV
09:00~10:30 Gauthi
11:00~12:30 Leyton
12:30~14:00 Rosa-N
14:30~16:30 Dagher
18:30~19:30 NOT AV

 
8 
07:00~08:00 NOT AV
09:00~12:00 Gauthi
12:00~16:00 Tardif
17:30~18:30 Arnold
18:30~19:30 NOT AV

 
9 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
10 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
11 
07:00~08:00 NOT AV
10:00~11:30 Rosa-N
12:30~14:00 Rosa-N
15:00~16:30 Rosa-N
16:30~18:00 Ptito,
18:30~19:30 NOT AV

 
12 
07:00~08:00 NOT AV
09:30~11:00 Rosa-N
11:00~12:00 CRU Ge
12:00~13:00 CRU Gi
13:00~13:30 Leyton
13:30~14:30 MRI N/ ...

 
13 
07:00~08:00 NOT AV
09:30~10:30 CRU Pe
12:30~13:30 CRU Pe
14:30~16:30 Dagher
17:00~18:00 Conrod
18:30~19:30 NOT AV

 
14 
07:00~08:00 NOT AV
09:30~11:00 Rosa-N
11:00~12:00 CRU Gi
12:00~13:00 Viller
13:00~15:00 Gotman
15:00~17:00 Dagher ...

 
15 
07:00~08:00 NOT AV
09:00~10:30 Gauthi
10:30~12:00 Gauthi
13:00~14:30 Leyton
14:30~16:00 Gauthi
16:00~18:30 He fil ...

 
16 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
17 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
18 
07:00~08:00 NOT AV
10:00~10:30 Thiel,
13:00~14:30 CRU Po
15:00~16:00 Gotman
16:00~17:00 Conrod
18:30~19:30 NOT AV

 
19 
07:00~08:00 NOT AV
09:30~11:00 Rosa-N
11:00~12:00 CRU Du
13:00~18:00 Tardif
18:30~19:30 NOT AV

 
20 
07:00~08:00 NOT AV
14:30~15:00 Thiel,
16:00~16:30 de Vil
18:30~19:30 NOT AV

 
21 
07:00~08:00 NOT AV
08:30~09:30 CRU Du
10:00~11:00 CRU Ge
11:00~15:00 n/a
15:00~18:30 n/a
18:30~19:30 NOT AV

 
22 
07:00~19:30 HAPPY
 
23 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
24 
07:00~08:00 NOT AV
18:30~19:30 NOT AV

 
25 
07:00~19:30 HAPPY
 
26 
07:00~19:30 HAPPY
 
27 
07:00~19:30 HAPPY
 
28 
07:00~19:30 HAPPY
 
29 
07:00~19:30 HAPPY
 
30 
07:00~19:30 HAPPY
 
31 
07:00~19:30 HAPPY