January 2018 - MEG - MEG

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 
1 
07:00~08:00 HAPPY
 
2 
07:00~08:00 HAPPY
 
3 
07:00~08:00 HAPPY
08:30~11:30 Dudley

 
4 
07:00~08:00 HAPPY
 
5 
07:00~08:00 HAPPY
 
6 

 
7 

 
8 

 
9 
10:00~12:00 He fil
 
10 

 
11 
12:00~16:00 Villen
 
12 
13:00~14:00 Villen
14:00~16:00 He fil

 
13 

 
14 

 
15 
14:00~16:00 Baille
 
16 
07:30~09:30 Dudley
 
17 
14:30~15:30 Baille
 
18 
10:00~14:00 Villen
 
19 
09:30~10:30 Baille
 
20 

 
21 

 
22 
11:30~12:30 Baille
14:00~16:00 projec

 
23 
14:00~16:00 He fil
 
24 

 
25 
09:00~12:00 Dudley
12:00~17:00 Villen

 
26 
10:00~11:30 Baille
11:30~13:30 He fil
13:45~14:45 testin

 
27 

 
28 

 
29 
14:00~15:30 Baille
 
30 

 
31 
09:30~12:00 Voss,P
14:00~15:30 Baille