Cyclotron/MicroPET/PET/ - PET HRRT


Time:
Sun
Aug 06
Mon
Aug 07
Tue
Aug 08
Wed
Aug 09
Thu
Aug 10
Fri
Aug 11
Sat
Aug 12
07:00             
07:30             
08:00             
08:30             
09:00      Paquette/Hinton FDG      
09:30       "       
10:00       "       
10:30       "       
11:00  Rosa-Neto,Pedro/Tharick/Monica [Martinostat] Rosa-Neto,Pedro/Tharick/Monica MK6240]   Villeneuve,Sylvia/Hazal Ozlen [(18F)NAV4694 tracer] Villeneuve,Sylvia/Hazal Ozlen [(18F)AV-1451 TAU tracer]  
11:30   "   "     "   "   
12:00   "   "     "   "   
12:30   "   "     "   "   
13:00   "   "  Rosa-Neto,Pedro/Tharick/Monica [11C]Martinostat  "   "   
13:30   "   "   "   "   "   
14:00   "   "   "   "   "   
14:30   "   "   "   "   "   
15:00   "   "   "   "   "   
15:30   "   "   "   "   "   
16:00   "   "   "   "   "   
16:30     "     "   "   
17:00     "         
17:30             
18:00             
18:30             
19:00             
19:30             
20:00             
20:30             
21:00             
21:30             
External Internal